Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. OBJEDNÁNÍM mnou nabízených služeb telefonicky nebo emailem, odběrem newsletterů a přihlášením v kontaktních formulářích na tomto webu nebo odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři, potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. 

1) Čchi-Kung cvičení – lekce, kurzy, semináře, soustředění

 1. a) autorská práva a duševní vlastnictví

Jsem akreditovaná lektorka Školy Živý Čchi-Kung. Jelikož jsou sestavy a obsah v programech chráněny autorskými právy, je závazné dodržovat  a řídit se obchodními podmínkami Školy Živý Čchi-Kung. Přihlášením a vyplněním formuláře na ukázkovou či ochutnávkovou lekci, pravidelní lekce nebo kurzy a semináře Čchi-Kung nejste oprávněni znalosti a dovednosti nabyté na těchto programech žádným způsobem dále prezentovat veřejnosti, zejména ve formě videí či publikace textů a fotografií. Nejste oprávněni žádným způsobem pozměňovat či doplňovat sestavy pohybů, které jsou v rámci kurzů vyučovány, neboť dané sestavy jsou autorským dílem Michaely Sklářové a jakékoliv změny či napodobování by představovalo zásah do autorských práv.

Vzdělávací koncept Živý čchi-kung, Škola přírodní léčby a program Tao ženy včetně programů Akreditované studium pro lektory/ky jsou duševním vlastnictvím Michaely Sklářové. Zneužití tohoto autorského a akreditovaného konceptu je nepřípustné. Škola přírodní léčby Živý čchi-kung, Tao ženy jsou ucelené autorské vzdělávací koncepty vytvořené v roce 2010 Michaelou Sklářovou jako systém nauky pro širokou veřejnost a budoucí lektory, který je možné šířit jen s jejím souhlasem, pouze a jenom jako celek.

Bez souhlasu majitelky autorských práv Michaely Sklářové je pořizování kopií, půjčování nebo zveřejňování a šíření díla i jen částečně zakázáno. Pracovní listy a skripta jsou určená pouze pro studenty školy, pro jejich studijní účely a potřeby, není možné podle nich dále vyučovat. Nelze je bez souhlasu kopírovat, šířit nebo měnit.  Rovněž není žádným způsobem dovoleno vytvářet vlastní materiály, které by vycházely z vědomostí a dovedností nabytých v průběhu kurzu nebo studia, zejména vytváření na internetu nových videí a fotografií. Nově certifikovaný lektor není oprávněn vydávat žádné certifikáty o absolvování kurzů či vést výuku v jiném rozsahu než je uvedeno na Certifikátu MŠMT.

V případě porušení smluvních podmínek se sjednává smluvní pokuta ve výši 250.000,- Kč (slovy dvěstěpadesát tisíc korun českých) splatná do 14 dnů od zaslání písemné výzvy organizátorky.  Účastník kurzů nebo nově certifikovaný lektor, který poruší vzájemné dohody a etická ujednání se rovněž vystavuje riziku možnému právnímu postihu vyplývajícího z porušení autorských práv organizátorky.

 1. b) zdravotní stav a odpovědnost

Účast na programu (cvičení, kurz, seminář, přednáška, konstelace aj.) je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen (-a) s jeho obsahem a programovou náplní. Uvědomuje si, že daný programy nenahrazuje odbornou lékařskou péči, ani není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven (-a) fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti lektora informovat, o charakteru obtíží a důvodu léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na programu informoval ošetřujícího lékaře.

Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře.

Účastník, je v celém průběhu programu za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Daný program je formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch,které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny.

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě, je poplatek za program navrácen ve výši 50%.

Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.

Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka.

Zrušené programy budou nahrazeny v dalších termínech nebo záloha bude vrácena v plné výši.

 1. c) Vyplnění přihlášky a souhlas se zpracování osobních údajů

Vyplněním přihláškového formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů viz odstavec níže. Zároveň potvrzujete, že Vámi poskytnuté údaje jsou pravdivé. A prohlašujete, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jste schopen/-na za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Zároveň vyplněním přihlášky souhlasíte s pořizováním záznamů a fotografií a jejich uveřejňováním pro účely marketingu Ing. Hany Sobotové.

Údaje, které mi poskytnete na tomto formuláři, použiji na zasílání akcí, novinek a marketing. Kdykoliv se můžete odhlásit kliknutí na odkaz v patičce každé zprávy. Vaše údaje budu chránit. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů, najdete na tomto odkazu. Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko souhlasíte, že mohu zpracovávat Vaše údaje v rámci těchto podmínek. Využívám marketingovou platformu Clipsan. Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že údaje bude zpracovávat Clipsan v souhladu s Ochranou dat a Podmínkami.

 1. d) Storno podmínky

PRAVIDELNÉ KURZY:

Odhlásíte-li se 10 dní před začátkem pravidelného kurzu, vrací se celá částka zálohové nebo plné platby, mínus 250 Kč administrativní poplatek.

Odhlásíte-li se méně jak 10 dní před začátkem programu, na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) , 50% záloha je nevratná a nelze ji převést na jiný program.  Máte možnost za sebe poslat jinou osobu v případě, dáte-li nám o tom předem vědět.

Zrušení programu tři dny před začátkem nebo dokonce až v den zahájení kurzu, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá.

Není –li uvedeno jinak, pro rezervaci místa na semináři je nutné vyplnit přihláškový formulář přiložený u danné akce v kalendáři akcí. Místo se stává závazné až po zaplacení zálohy dle instrukcí zaslaných po vyplnění formuláře.

SEMINÁŘE, JEDNODENNÍ KURZY A WORKSHOPY, PŘEDNÁŠKY:

Odhlásíte-li se 3 dny před začátkem programu, vrací se celá částka zálohové nebo plné platby, mínus 250 Kč administrativní poplatek.

Odhlásíte-li se méně jak 3 dny před začátkem programu, na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) , 50% záloha je nevratná a nelze ji převést na jiný program.  Máte možnost za sebe poslat jinou osobu v případě, dáte-li nám o tom předem vědět.

Zrušení programu 1 den nebo dokonce až v den zahájení programu, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá.

Není –li uvedeno jinak, pro rezervaci místa na semináři je nutné vyplnit přihláškový formulář přiložený u danné akce v kalendáři akcí. Místo se stává závazné až po zaplacení zálohy dle instrukcí zaslaných do Vaší emailové schránky po vyplnění formuláře.

 1. Semináře a kurzy osobního rozvoje – osobní i on-line forma
 2. a) autorská práva a duševní vlastnictví

Všechny programy, kurzy, semináře projektu Harmonie s 5 elementy, Žena plná energie a Máma plná energie jsou duševním vlastnictvím Ing. Hany Sobotové. Zneužití tohoto autorského je nepřípustné. Bez souhlasu Ing. Hany Sobotové je pořizování kopií, půjčování nebo zveřejňování a šíření díla, i jen částečně, zakázáno. Pracovní listy a skripta jsou určená pouze pro osobní potřebu klientů a jejich studijní účely a potřeby, není možné podle nich dále vyučovat.  Nelze je bez souhlasu kopírovat, šířit nebo měnit.  Rovněž není žádným způsobem dovoleno vytvářet vlastní materiály, které by vycházely z vědomostí a dovedností nabytých v průběhu kurzu nebo studia, zejména vytváření na internetu nových videí a fotografií.

V případě porušení smluvních podmínek se sjednává smluvní pokuta ve výši 250.000,- Kč (slovy dvěstěpadesát tisíc korun českých) splatná do 14 dnů od zaslání písemné výzvy organizátorky.  Účastník kurzů, který poruší vzájemné dohody a etická ujednání se rovněž vystavuje riziku možnému právnímu postihu vyplývajícího z porušení autorských práv organizátorky.

 1. b) zdravotní stav a odpovědnost

Účast na programu (cvičení, kurz, seminář, přednáška, konstelace aj.) je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen (-a) s jeho obsahem a programovou náplní. Uvědomuje si, že daný programy nenahrazuje odbornou lékařskou péči, ani není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven (-a) fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti lektora informovat, o charakteru obtíží a důvodu léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na programu informoval ošetřujícího lékaře.

Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře.

Účastník, je v celém průběhu programu za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Daný program je formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch,které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny.

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě, je poplatek za program navrácen ve výši 50%.

Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.

Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka.

Zrušené programy budou nahrazeny v dalších termínech nebo záloha bude vrácena v plné výši.

 1. c) Vyplnění přihlášky a souhlas se zpracování osobních údajů

Vyplněním přihláškového formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů viz odstavec níže. Zároveň potvrzujete, že Vámi poskytnuté údaje jsou pravdivé. A prohlašujete, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jste schopen/-na za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Zároveň vyplněním přihlášky souhlasíte s pořizováním záznamů a fotografií a jejich uveřejňováním pro účely marketingu Ing. Hany Sobotové.

Údaje, které mi poskytnete na tomto formuláři, použiji na zasílání akcí, novinek a marketing. Kdykoliv se můžete odhlásit kliknutí na odkaz v patičce každé zprávy. Vaše údaje budu chránit. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů, najdete na tomto odkazu. Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko souhlasíte, že mohu zpracovávat Vaše údaje v rámci těchto podmínek. Využívám marketingovou platformu Clipsan. Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že údaje bude zpracovávat Clipsan v souhladu s Ochranou dat a Podmínkami.

 1. d) Storno podmínky

KARANTÉNA, ČI JINÉ, HANA SOBOTOVOU NEOVLIVNĚNÉ UDÁLOSTI

Účastník bere na vědomí přihlášením na kurzy Čchi-Kung, že v případě vládou vyhlášené mimořádné události a podmínek, které zabraňují shromažďování, budou kurzy docvičeny formou on-line přenosů a platba za kurz se nevrací, ani jinak nekompenzuje. 

VÍKENDOVÉ, TÝDENNÍ A DLOUHODOBÉ KURZY:

Odhlásíte-li se 10 dní před začátkem pravidelného kurzu, vrací se celá částka zálohové nebo plné platby, mínus 250 Kč administrativní poplatek.

Odhlásíte-li se méně jak 10 dní před začátkem programu, na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) , 50% záloha je nevratná a nelze ji převést na jiný program.  Máte možnost za sebe poslat jinou osobu v případě, dáte-li nám o tom předem vědět.

Zrušení programu tři dny před začátkem nebo dokonce až v den zahájení kurzu, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá.

Není –li uvedeno jinak, pro rezervaci místa na semináři je nutné vyplnit přihláškový formulář přiložený u danné akce v kalendáři akcí. Místo se stává závazné až po zaplacení zálohy dle instrukcí zaslaných po vyplnění formuláře.

SEMINÁŘE, JEDNODENNÍ KURZY A WORKSHOPY, PŘEDNÁŠKY:

Odhlásíte-li se 3 dny před začátkem programu, vrací se celá částka zálohové nebo plné platby, mínus 250 Kč administrativní poplatek.

Odhlásíte-li se méně jak 3 dny před začátkem programu, na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) , 50% záloha je nevratná a nelze ji převést na jiný program.  Máte možnost za sebe poslat jinou osobu v případě, dáte-li nám o tom předem vědět.

Zrušení programu 1 den nebo dokonce až v den zahájení programu, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá.

Není –li uvedeno jinak, pro rezervaci místa na semináři je nutné vyplnit přihláškový formulář přiložený u danné akce v kalendáři akcí. Místo se stává závazné až po zaplacení zálohy dle instrukcí zaslaných po vyplnění formuláře.

ON-LINE KURZY A PROGRAMY:

Není –li uvedeno jinak, pro objednání programu je nutné vyplnit přihláškový formulář. Přihlašovací údaje získává klient až po připsání celé částky na účet organizátora. Garance vrácení peněz , pokud je nabízena, je uvedena u příslušného kurzu. 

 1. Individuální terapie, sezení, mentoring
 2. a) Mlčenlivost, reference

jsou podrobeny mlčenlivosti. Reference, příběhy s anonymním jménem či fotografie publikuji až po souhlasu klienta. Terapie Access Bars a SRT se řídí etickými pravidly příslušných asociací.

 1. b) zdravotní stav a odpovědnost

Účast na individuální terapii či sezení jsou zcela dobrovolné. Účastník/klient prohlašuje, že je seznámen (-a) s procesem, kontraindikacemi, a opatřeními nutnými dodržovat po terapii (např. pitný režim, klid, atd.) a bere plnou zodpovědnost za své jednání po  skončení terapie.

Účastník/klient  si uvědomuje, že daná terapie či sezení nenahrazuje odbornou lékařskou péči, ani není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven (-a) fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

V případě, že účastník/klient v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti lektora informovat, o charakteru obtíží a důvodu léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na programu informoval ošetřujícího lékaře.

Účastník/klient stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek.

Účastník/klient je v celém procesu terapií za sebe odpovědný. Pokyny terapeuta jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Daný terapie a sezení jsou formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na terapii či sezení (vyjma těch,které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny.

Právem terapeuta je ukončit terapii či sezení v průběhu, uzná-li to za vhodné. V tomto případě, je poplatek navrácen ve výši 50%.

Účastník/klient může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.

Účastníci/klienti mladší 18-ti let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka.

 1. c) Vyplnění přihlášky a souhlas se zpracování osobních údajů

Vyplněním přihláškového formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů viz odstavec níže. Zároveň potvrzujete, že Vámi poskytnuté údaje jsou pravdivé. A prohlašujete, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jste schopen/-na za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Zároveň vyplněním přihlášky souhlasíte s pořizováním záznamů a fotografií a jejich uveřejňováním pro účely marketingu Ing. Hany Sobotové.

Údaje, které mi poskytnete na tomto formuláři, použiji na zasílání akcí, novinek a marketing. Kdykoliv se můžete odhlásit kliknutí na odkaz v patičce každé zprávy. Vaše údaje budu chránit. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů, najdete na tomto odkazu. Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko souhlasíte, že mohu zpracovávat Vaše údaje v rámci těchto podmínek. Využívám marketingovou platformu Clipsan. Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že údaje bude zpracovávat Clipsan v souhladu s Ochranou dat a Podmínkami.

 1. d) Storno podmínky

Odhlásíte-li se nejpozději do 48 hodin před začátkem terapie/sezení/masáží, storno poplatek neúčtuje.

Při omluvě nejpozději do 24 hod před objednanou terapií/sezením se účtuje storno poplatek poloviny částky terapie.

Při omluvě v časovém úseku kratším než je 24 hodin před terapií/sezením/masáží nebo absenci na terapii je účtuje poplatek v částce celé ceny terapie.

Objednávky na terapie/sezení/masáže provádějte nejlépe telefonicky na 731 587 868, nebo na emailu hanka@zenaplnaenergie.cz popř. vyplněním kontaktního formuláře.

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých terapií.

 1. Odběr newsletterů a přihlášení v dalších kontaktních formulářích

Vyplněním přihláškového formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů viz odstavec níže. Zároveň potvrzujete, že Vámi poskytnuté údaje jsou pravdivé. A prohlašujete, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jste schopen/-na za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Zároveň vyplněním přihlášky souhlasíte s pořizováním záznamů a fotografií a jejich uveřejňováním pro účely marketingu Ing. Hany Sobotové.

Údaje, které mi poskytnete na tomto formuláři, použiji na zasílání akcí, novinek a marketing. Kdykoliv se můžete odhlásit kliknutí na odkaz v patičce každé zprávy. Vaše údaje budu chránit. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů, najdete na tomto odkazu. Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko souhlasíte, že mohu zpracovávat Vaše údaje v rámci těchto podmínek. Využívám marketingovou platformu Clipsan. Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že údaje bude zpracovávat Clipsan v souhladu s Ochranou dat a Podmínkami.

V případě potíží a dotazů volejte 731 587 868 nebo nám napište na hanka@zenaplnaenergie.cz